Menu

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre eshop

Všeobecné obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti MOSTPOOLS, s.r.o.
so sídlom Slovenská republika, 040 11 Košice, Matuškova 18
IČO: 4555 7641, DIČ: 202 304 8181
Firma je zapísaní v obchodnom registry OR, OS v Košiciach, oddiel Sro, vl. č. 25745/V

Prevádzka: Bazény a vírivky, predajňa MOSTPOOLS, Južná trieda 48, 040 11 Košice

pre predaj tovaru, výrobkov a služieb formou E-shop

Obsah

1. Úvodné ustanovenia 3
2. Definície pojmov 3
3. Objednanie tovaru 4
4. Práva a povinnosti zmluvných strán 5
5. Dodacie podmienky 5
6. Platobné podmienky 6
7. Záruky a reklamácie 6
8. Odstúpenie od zmluvy 7
9. Spoločné a záverečné ustanovenia 8

1. Úvodné ustanovenia
Spoločnosť MOSTPOOLS, s.r.o. so sídlom Slovenská republika,
040 11 Košice, Matuškova 18, IČO: 4555 7641, DIČ: 202 304 8181
Firma je zapísaní v obchodnom registry OR, OS v Košiciach, oddiel Sro, vl. č. 25745/V
Prevádzka: Bazény a vírivky, predajňa MOSTPOOLS, Južná trieda 48, 040 11 Košice. Adresa slúži na zasielanie písomností týkajúcich sa reklamácií a pre samotné vybavovanie reklamácií priamo na prevádzke.

1.1. /ďalej len „predávajúci"/ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru, výrobkov a služieb formou E-shop /ďalej len „VOP"/. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikajú v procese uzatvárania kúpnej zmluvy ako aj po uzavretí kúpnej zmluvy.

1.2. Tieto VOP sú v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zároveň tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom. Sú verejne dostupné na internetovej stránke predávajúceho v sekcii E-shop

2. Definície pojmov

2.1. Tovar: všetky veci, ktoré má predávajúci vo svojej ponuke v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Konkrétny Tovar musí byť vždy presne definovaný v kúpnej zmluve, aby nebolo možné zameniť ho s iným t.ovarom. Obrázky sú ilustračné.

2.2. Kúpna cena: hodnota Tovaru vyjadrená v peniazoch, určená predávajúcim v cenovej ponuke.

2.3. Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu so spoločnosťou Most, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy.

2.4. Kúpna zmluva: zmluva, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho voči kupujúcemu previesť na kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu za tovar Kúpnu cenu. Za kúpnu zmluvu sa na účely E-shopu považuje odoslaný a prijatý objednávkový formulár zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho, ktorého obsah je Predávajúcim akceptovaný momentom dodania tovaru.

2.5. Zmluvné strany: znamená Predávajúceho a Kupujúceho spoločne. Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.6. Dodanie Tovaru: znamená jeho doručenie na adresu určenú v Kúpnej zmluve. Pokiaľ nebolo v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, za dodanie Tovaru sa nepovažuje jeho vyloženie.

2.7. Obchodný zákonník: zákon číslo 513/1991 Zb. v platnom znení.

2.8. Občiansky zákonník: zákon číslo 40/1964 Zb. v platnom znení.

2.9. Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon číslo 250/2007 Z. z. v platnom znení.

2.10. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji: zákon číslo 108/2000 Z. z. v platnom znení.

3. Objednanie tovaru

3.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

3.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť nakupovať", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku!". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

3.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

3.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").

3.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

3.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Základné práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci:
a) má povinnosť po akceptácii dodať kupujúcemu predmet objednávky v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabezpečiť jeho zabalenie a prepravu s ohľadom na druh a typ tovaru,
b) spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu všetky podklady potrebné na používanie tovaru, hlavne návod na použitie v Slovenskom jazyku, daňový doklad, dodací list,
c) má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny v súlade s ustanoveniami VOP.

4.2. Základné práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci:
a) má právo na riadne dodanie objednaného tovaru v množstve, kvalite a termíne dodania v súlade s VOP,
b) má povinnosť riadne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v objednávke,
c) má právo a povinnosť prevziať riadne dodaný tovar a potvrdiť svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

5. Dodacie podmienky

5.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov, alebo v lehote dohodnutej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

5.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom doručenia akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

5.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

5.4. Pred dodaním tovaru je predávajúci povinný kontaktovať Kupujúceho za účelom spresnenia času dodania. Rovnako je predávajúci povinný kontaktovať Kupujúceho aj v prípade, ak je predpoklad, že bude s dodaním Tovaru meškať. V tomto prípade je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradný termín plnenia alebo náhradné plnenie.

5.5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

5.6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcov a Predávajúcemu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

5.7. Mechanické poškodenie Tovaru v nepoškodenom obale je povinný kupujúci bezodkladne po zistení oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od dodania. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

5.8. S tovarom je Kupujúcemu vždy doručený daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací a záručný list.

6. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.

6.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

6.3. V kúpnej cene podľa bodu sú/nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu.

6.4. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zálohy za objednaný tovar vo výške 60%. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho v akceptácii.

7. Záruky a reklamácie

7.1. Záručná doba je 24 mesiacov.

7.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

7.3. Zo záruk sú vyňaté všetky tesnenia, žiarovky, meracie sondy a filtračný piesok a iný spotrebný materiál.

7.4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
a) osobne v predajni Predávajúceho,
b) odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu prevádzky Predávajúceho:
MOSTPOOLS, s.r.o. predajňa Bazény a vírivky
Južná trieda 48
040 01 Košice
c) emailom zaslaným na sekretariat@mostpools.sk, ktorého prílohou bude podrobný popis vady a ostatné požadované dokumenty

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
8.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do predajne Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho :
MOSTPOOLS, s.r.o., predajňa Bazény a vírivky, Južná trieda 48, 040 01 Košice (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok neprimeraného opotrebenia a v pôvodnom obale ( a to v prípade určitých tovarov, kde obal je vyžadovaný aj výrobcom a na čo je kupujúci pri kúpe upozornený, resp., je takéto upozornenie aj súčasťou dodacích dokumentov).
8.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
8.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

9.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

9.5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť MOSTPOOLS s.r.o.,Matuškova 18,040 11 Košice (ďalej len „adresa predajcu") , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiely Sro, vložka 25745/V Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony (ďalej len „predajca") vydáva tento Reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok"), ktorý je v súlade s § 18 odsek 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a ktorý informuje spotrebiteľa o podmienkach a o spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia").

1.2 Reklamačný poriadok upravuje postup predajcu a spotrebiteľa pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady tovaru a služieb poskytnutých spotrebiteľovi predajcom. Je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti: www.mostpools.sk.
2. Poškodenie tovaru pri preprave, nekompletnosť alebo zámena tovaru
2.1 Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný vždy skontrolovať stav obalu, prípadné poškodenie tovaru, jeho nekompletnosť alebo zámenu. V prípade, ak kupujúci zistí, že je tovar alebo obal tovaru mechanicky poškodený je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a spísať s ním protokol o škode. Takto poškodený tovar je kupujúci oprávnený neprevziať. O spísaní protokolu je spotrebiteľ bez zbytočného odkladu povinný informovať predajcu osobne na adrese predajcu, telefonicky na telefónne číslo: 0908926196, emailom: sekretariat@mostpools.sk, prípadne listom zaslaným na adresu predajcu do 3 (troch) pracovných dní. Rozhodujúca je pečiatka pošty na obálke.
2.2 Mechanické poškodenie tovaru v nepoškodenom obale je povinný kupujúci bezodkladne po zistení oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od dodania. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať
3. Reklamácia tovaru
3.1 Záručná doba na predaný tovar je upravená príslušnými právnymi predpismi a spravuje sa podľa právneho predpisu účinného v čase predaja tovaru. Ak je záručná doba dlhšia ako zákonná záručná doba ( t.j. 24 mesiacov), je predajca povinný vystaviť spotrebiteľovi riadne vyplnení záručný list, v ktorom urči rozsah a trvanie záruky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Záručná doba sa predlžuje v prípade, ak bol Tovar prevzatý na opravu, a to o dobu od uplatnenia až do dňa, kedy bol Zákazník povinný si Tovar po oprave prevziať. Spoločnosť Mostpools, s.r.o. je povinná vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
3.2 V prípade ak sa na tovare vyskytne vada, má spotrebiteľ právo v záručnej dobe vzniknutú vadu reklamovať. Zistené vady je potrebné reklamovať bezodkladne po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu vady tovaru zaniká.
3.4 Vada, ktorá sa vyskytne do 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia, sa považuje za vadu, ktorú mal tovar už v deň prevzatia spotrebiteľom, ak to neodporuje povahe veci alebo sa nepreukáže opak.
3.5 Miestom uplatnenia reklamácie je predajňa na adrese predajcu. Pokiaľ to povaha reklamovaného tovaru dovoľuje, je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predajcu. Náklady spojené s doručovaním tovaru znáša spotrebiteľ.
3.6 Ak povaha tovaru nedovoľuje jeho reklamovanie na adrese predajcu, je spotrebiteľ oprávnený požiadať predajcu o vybavenie reklamácie v mieste inštalácie tovaru. Pri neoprávnenej reklamácií a neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
3.7 Reklamovať je možné len kompletný výrobok s daňovým dokladom alebo dokladom o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované.
3.8 Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov. Spotrebiteľ je v reklamačnom protokole povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu tovaru, pre ktorú tovar reklamuje, prípadne ju doplniť o fotodokumentáciu reklamovanej vady.
3.9 Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, vydá predávajúci kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, kópiu reklamačného protokolu.
4. Zodpovednosť predajcu
4.1 Predajca zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Rovnako zodpovedá i za vady, ktoré vzniknú v záručnej dobe pri používaní tovaru spotrebiteľom v súlade s návodom na obsluhu a charakterom tovaru. Predajca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takto vzniknutej vady bez ohľadu na to, či vada spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania.
4.2 Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady zaniká:
a) stratou Záručného listu alebo Dokladu o kúpe tovaru,
b) porušením ochranných pečatí a nálepiek výrobcu, pokiaľ sa na tovare nachádzajú,
c) mechanickým poškodením tovaru,
d) elektrickým poškodením (viditeľne stopy po spálení na prístroji, súčiastke alebo plošných spojoch),
e) neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním a obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) uskutočnením neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo iných úprav
g) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
i) uplynutím záručnej doby tovaru,
j) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
k) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
l) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
m) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
n) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
o) uplynutím technickej životnosti
4.3 Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady ďalej zaniká, ak k poškodeniu tovaru došlo:
a) v dôsledku nadmerného zaťažovania alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami,
b) v dôsledku mechanického poškodenia tovaru spôsobeného kupujúcim,
c) nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
d) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
e) používaním nevhodných chemických a dezinfekčných prípravkov, aj napriek poučeniu predajcom
4.4 Predajca tiež nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnuté zľava z ceny výrobku.
4.5 Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
5. Prechod vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
5.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa najskôr momentom zaplatenia úplnej kúpnej ceny za tovar.
5.2 Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na spotrebiteľa bez ohľadu na prechod vlastníckeho práva najneskôr momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou. V prípade, ak spotrebiteľ alebo ním poverená osoba tovar neprevezme prechádza nebezpečenstvo škody na spotrebiteľa okamihom, keď mu predajca umožnil nakladať s tovarom.
6. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie
6.1 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Doba na vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšia ako 30 (tridsať) kalendárnych dní.
6.2 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
6.3 Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predajca o tom informuje spotrebiteľa, s ktorým následne tento postup odsúhlasí.
6.4 Spotrebiteľ spolu s reklamovaným výrobkom predloží: a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis, b) osobný doklad na preukázanie totožnosti. Ak nebude akákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
6.5 O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným dohodnutým spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
7. Postup pri riešení reklamácie neodstrániteľnej vady
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako veci bez vady, ma spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy má tiež spotrebiteľ ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave veci alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (najmenej 3 rôzne vady).
8. Postup pri zániku zodpovednosti za vadu
8.1 Právo na zodpovednosť za vadu nie je možné uplatniť u predávajúceho v prípade, ak spotrebiteľ nezaplatil plnú kúpnu cenu za tovar.
8.2 Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vadu zanikajú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe podľa čl. 3 odsek 3.1.
8.3 Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vadu zanikajú aj v prípade, ak pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy tovaru bude zistené, že charakter vady je klasifikovaný podľa čl. 4 odsek 4.2 a 4.3.
8.4 V prípade podľa čl. 8 odsek 8.3 je autorizovaný servis povinný spotrebiteľa bezodkladne písomne upozorniť a predložiť mu návrh ceny opravy zistenej vady a termínu skončenia opravy v prípade súhlasu spotrebiteľa s opravou.
8.5 Spotrebiteľ je povinný sa k návrhu autorizovaného servisu podľa čl. 8.3 písomne sa vyjadriť najneskôr do 10 kalendárnych dní od jeho doručenia.
8.6 V prípade, ak sa dokáže, že objednávateľ úmyselne alebo podvodom navyšuje cenu za opravu poškodenej súčiastky a opravy, spoločnosť Most, s.r.o. nebude uhrádzať žiadne z týchto nákladov a objednávateľ stráca nárok na poskytnutie akejkoľvek záruky.
9. Darček
9.1 Na darček sa nevzťahuje záruka, nakoľko z § 499, §597 a § 619 OZ vyplýva, že zodpovednosť za vady veci prichádza do úvahy len pri odplatnom prevode veci (kúpe). Darovanie je úkonom bezplatným, s nulovou cenou a preto sa za vady daru nezodpovedá. Darca v zmysle § 629 OZ je povinný len upozorniť na prípadné vady daru, o ktorých vopred vie.
10. Osobné údaje
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.
Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. www.mostpools.sk môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.mostpools.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.mostpools.sk, zaradil meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.mostpoools.sk a to na dobu neurčitú.
11. Záverečné ustanovenia
11.1 Adresa orgánu dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547, e-mail: ke@soi.sk.
11.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenie.
Platnosť od 27.11.2012

Použite "GPS" súradnice k tomu, aby ste sa k nám bez problémov dostali !

V prípade, že kliknete priamo na obrázok, zobrazí sa vám navigačná mapa,

ktorá vás k nám priamo dovedie!

Čakáme Vás s dobrým sortimentom a poradenstvom k väčšine problémov spojených s bazénom.

Príďte na nákup príslušenstva k bazénu, vírivke či saune

 gps bazeny mostpools

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať